הקושי לפסק את הגמרא

הפיסוק בגמרא, הוא הקושי הגדול ביותר.
הגמרא לא מפוסקת כלל וקושיא ותירוץ, הוכחה ודחיה, באים ללא סימון חיצוני כלל.
 
השיטה שלי מגבילה את הבעיה להכרת 200 עד 600 תמרורים 
מורי דרך לפיסוק הגמרא, המתחלקים ל13 סוגי מהלכים שיפורטו להלן:
[רשימת התמרורים הכמעט מלאה מופיעה ב
https://daf-yomi.com/TalmudDictionary.aspx?PageId=295, וכן בספר 'מדריך לתלמוד' של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ). למתקדמים כדאי לעיין במפתח הענינים [המפורט מאוד] בסוף הספר 'הליכות עולם, כללי הגמרא' בהוצאת 'מכון שער המשפט', וכן לתמרורים בעלי משמעות הלכתית באנציקלופדיה תלמודית ערך 'הלכה' בפרק 'לפי לשונות התלמוד'] 

תמרור הוא מילה או כמה מילים שנותנים לנו הרבה הרבה יותר ידע מאשר תרגומם המילולי. לדוגמא:

כאשר כתוב בגמרא את המילה "פשיטא", הלומד המתחיל יתרגם ל"פשוט", הלומד המתקדם יוסיף סימן שאלה אחרי המילה.

בשיטה שלי הלומד יופנה לטבלת התמרורים לשורה העוסקת ב'פשיטא':
י[לצערי העיצוב והגודל של הטבלה לא מאפשר את העלתה לאתר זה, ולכן תוכלו לראותה בקישור זה:

https://drive.google.com/file/d/1fudLDmFLlJEezzB1nwTa5BgMMM_jtGpD/view?usp=sharing]
 

וכך יבין לא רק את הגמרא הספציפית, אלא ידע להתמודד עם כל 238 הפעמים שמופיע התמרור בש"ס. [כזכור בש"ס ישנם כ-2700 דפי גמרא].

לכל משפט בש"ס יש את התוכן הפרטי שלו, אבל בנוסף יש לו 'מהלך' - להיכן הוא הולך, [ביחס למשפטים-מהלכים הקודמים, וביחס למשפטים-מהלכים הבאים.
כל משפט  בש"ס מתחלק לאחד מ14 סוגי המהלכים הבאים. אם הכרת אותם, וזיהית לאיזה מהם מפנה כל אחד מ600 התמרורים, הרי אתה יודע ללמוד ש"ס לבד, בעזרת מילון ורש"י בלבד [ופעמים רבות אפילו לא תזדקק לעיין ברש"י בשלב זה של הלימוד].

11 סוגי המהלכים הבסיסיים הם:
מימרא,  = אמירה

ציטוט,
[הזוג:] 

|---- שאלה-
|---- תשובה,
[2 הזוגות:]
תמיהה-
קושיא-
תירוץ,
הוכחה,
דחיה,
דיוק,
הסקה.
---------------------------------

שלושת סוגי מהלכי העזר הם:
פירוט של... ,
נסיון ל... ,
הקדמה ל...


אי אפשר להשתמש במהלך עזר מבלי להשלים אחריו את אחד מ11 המהלכים הבסיסיים:
לדוגמא:
אין מהלך 'הקדמה ל...', אבל יש מהלך 'הקדמה ל... שאלה' [לדוגמא - פשיטא מהסוג ה2]
אין מהלך 'נסיון ל...' , אבל יש מהלך 'נסיון ל... הוכחה' [לדוגמא - 'מאי לאו...'.


כל אחד מ600 התמרורים מפנה ישירות לאחד מסוגי מהלכים אלו:
לדוגמא:
"
דייקא נמי" - הוכחה או סיוע
"פשיטא" - קושיא מסוג 2
"פלוני אמר" - מימרא כפולה =מימרא חולקת
"מנא הני מילי" - שאלה מסוג חיפוש מקור
"בשלמא' = הקדמה ל... תמיהה/קושיא [ישנם 2 דעות/2 פירושים חולקים ואנו אומרים ש'בשלמא' = 'בשלום' הפירוש הראשון, אלא הפירוש השני תמוה/קשה].
ועוד ועוד ועוד.

קישור לטבלת תמרורים חלקית ולא מספקת על 2 הדפים הראשונים בפרק אלו מציאות במסכת בבא מציעא, ניתן למצוא
 כאן.

ישנם כמה דרכים למיין את סוגי המהלכים לסוגים בסיסיים:
המיון הבסיסי הוא מה יחס המהלך למהלך הקודם? האם הוא בעד המהלך הקודם, נגד המהלך הקודם או נייטרלי למהלך הקודם:
מימרא, ציטוט, תשובה, דיוק והסקה - הינם נייטרלים למהלך הקודם.
שאלה - היא נייטרלית למהלך הקודם, אך לפעמים מנסה לברר פרט חשוב שחסר במהלך הקודם.
תמיהה, קושיא, דחיה - הם נגד המהלך הקודם.
תירוץ - בדרך כלל הוא די נגד המהלך הקודם [הקושיא, תלוי בסוג התירוץ], והוא בעד המהלך הקודם קודם.
הוכחה - היא בעד המהלך הקודם.

מיון נוסף: האם הסוגיא יכולה לעצור כאן?
אחרי תמיהה או קושיא - הסוגיא לא יכולה להסתיים - כי 'לא ניתן להמשיך כך'.
אחרי שאלה - הסוגיא יכולה להסתיים בתשובה ש'אין תשובה' - תיקו.
אחרי ציטוט - הסוגיא ממשיכה במטרה שלשמה הביאה את הציטוט [למעט מקרים נדירים].
אחרי כל שאר המהלכים - הסוגיא יכולה להסתיים.

חשוב להדגיש מה ההבדלים והדמיון בין כמה סוגי מהלכים
1. הסקה - הוכחה.
הסקה והוכחה במהות הם אותו דבר.
בהסקה אני מסיק מתוך טקסט א שהובא קודם את טענה ב - זאת אומרת מוכיח שטענה ב נכונה.
בהוכחה אני מוכיח שטענה א שהובאה קודם נכונה מתוך טקסט ב - זאת אומרת שאני מסיק את נכונות טענה  א מתוך טקסט ב.
זאת אומרת שבעצם ההבדל הוא פשוט מה הבאתי קודם.
בהסקה אני מביא קודם את הטקסט העתיק, ורק אחר כך מסיק ומוכיח ממנו את הטענה שברצוני לומר. טענה ב.
ובהוכחה, קודם כל אני מביא את הטענה ההלכתית שלי, ורק אחר כך מנסה [ולא תמיד מצליח], להביא מקור עתיק שמוכיח את הטענה שלי. 
2. שאלה - תמיהה - קושיא.  [וכן תשובה - תירוץ].
3. הסקה - דיוק.
4. מימרא - ציטוט.

מיון פנימי סוגי המהלכים

אוקיי, זיהיתי את סוג המהלך - מה עושים עכשיו? איך אני לומד בפועל ללמוד דף גמרא?

הדרך שאני מציע היא כדלהלן: לפרק את הלימוד למהלכים קצרים ועל כל מהלך לעבור על כל 6 השלבים הבאים:

סדר לימוד מהלך בודד בגמרא - 6 שלבים
1. בפה סגור, זיהוי סוג המהלך בגמרא [בעינים] [שאלה מנחה: מה סוג המהלך של המשפט הבא בגמרא? מתוך רשימת 14 סוגי המהלכים - שכדאי לרשום עם דף בודד תלוש ולשים תמיד תמיד תמיד לצד הגמרא]
2. אמירת 2 מילים לגבי המהלך הבא [מה עושה, מי עושה] לדוגמא: 'שואלת הגמרא' [ניתן להעזר בטור השני בטבלת סוגי המהלכים].
3. קריאת כל המהלך במדוייק, לא מילה פחות, לא מילה יותר, ולא שני מהלכים ביחד. [שאלה מנחה: מאיפה עד איפה המילים של המהלך?]
4. אם יש מילים בארמית - קריאת כל המהלך פעם נוספת תוך כדי תרגום מדוייק של המילים בארמית ורק של המילים בארמית  [אין להסביר מילים בלשון הקודש. המטרה היא לא פירוש - רק תרגום מדוייק. במידה וכל המילים והאותיות במהלך הם רק בלשון הקודש - מדלגים על שלב 4].
5. אמירה חוזרת של 2 המילים משלב 2, ואז... הסבר תוכן המהלך במילים חופשיות [דווקא במילים שלך. אסור לצטט מהגמרא. עצה שעוזרת לא 'להגרר' למילים של הגמרא: אחרי 2 המילים משלב 2 לומר את האות 'ש...' ואז להמשיך עם התוכן. למשל: המשנה אומרת ש... רב נחמן מקשה ש... ].
6. אם יש צורך [אם לא - מדלגים על שלב זה] - הסבר נוסף ומפורט של תוכן המהלך [אבל הפעם בניגוד לשלב 5:] לאור הרקע של המהלך/המהלכים הקודמים. [בדרך כלל שלב זה נחוץ במהלך מסוג 'תירוץ' בו יש לפרט את הרקע של ה'קושיא' שהיתה לפני ה'תירוץ', או במהלך מסוג 'קושיא' בה יש לפרט את המהלך שהיה קודם הקושיא שעליו מקשים עכשיו, או במהלך מסוג 'הוכחה', בה יש לפרט את המהלך שלפי ההוכחה = הדבר/הטענה שרוצים להוכיח] [שאלה מנחה: שאל את עצמך על שלב 5: 'אז מה?'   ובאנגלית 'so what?'  'איך התוכן שאמרתי בשלב 5 מהווה 'תשובה'/'תירוץ'/'הוכחה'/'קושיא' [או כל סוג מהלך אחר] למהלך הקודם?
 
ובקצרה:
1. זיהוי מהלך
2. 2 מילים
3. קריאה מדוייקת
4. תרגום מדוייק
5. [2]+הסבר
6. הסבר מפורט

טבלת סיכום סוגיא

בשלב זה בחיי, ובימים אלו, אני עובד על הוצאה לאור של ספר התמרורים השלם [כל 600 התמרורים בצורת הטבלה בקישןר שלמעלה], אני זקוק למימון בשביל לשבת על זה מספיק שעות, מי שרוצה לעזור, מוזמן ליצור איתי קשר על ידי "צור קשר" או בפלאפון, פרטים לעומק על איך יראה הספר ומה הוא בא לחדש בעולם ניתן לראות במסמך הזה.
 
תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
1.
פיסוק הגמרא
07/05/23 07:36
מאת: אריאל
תודה רבה על ההסבר התמציתי.
דף הבית טלפון