הקושי להבין את תוכן הסוגיא בגלל חסר בידע מקדים

ישנם הרבה סוגי ידע מקדים החסרים ללומד, אבל רובם שייכים רק לסוגיא/סוגיות פרטיות. בעמוד זה ננסה לתת כמה סוגי ידע מקדים הקשורים לכל הש"ס, וכן עצות וספרי עזר מה לעשות כשחסר ידע מקדים פרטי במקרים שרש"י בחר לא להביא את אותו ידע.

אחד מסוגי הידע המקדים הקריטיים ביותר לכל הלכה שהיא [ישנם 15000 הלכות ביד החזקה לרמב"ם, ולהערכתי מעל 100,000 הלכות באנציקלופדיה תלמודית כשתושלם], הוא המיון של כל הלכה בעולם ל7 סוגים בסיסיים [כאשר ישנם המון הבדלים לימודיים והלכתיים בין כל סוג וסוג מה7]. המיון הוא לפי הקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה. בפועל ישנם סוגים ותתי-סוגים נוספים [הרשומים ברשימות שלי ויעזרני ה' להדפיסם ולפרסמם]
7 סוגי הלכות תורה שבכתב ותורה שבעל פה [ומנהגים], לפי הרמב"ם:
שם הסוגמדאורייתא?יכול להיות מחלוקת?נסמך על תורה שבכתבדוגמא
1.הלכות תורה שבכתב = 304,805 אותיות שבספר תורה [בלי ניקוד וטעמים]כןלאתורה שבכתב עצמהואהבת לרעך כמוך
2.הלכות תורה שבעל פה, שמשה מסר מפי ה' שנלמדות ב13 מדות מתורה שבכתבכןלאכן4 בתים בתפילין של ראש
3. הלכות תורה שבעל פה, שמשה מסר מפי ה' בלי קשר לתורה שבכתב = הלכה למשה מסיניכןלאלארצועה של תפילין שחורה
4. הלכות תורה שבעל פה, שה' לא אמר, וחכמי הדורות למדו מתורה שבכתב ב13 מידות שהתורה נדרשתכןכןכןמספר הדפנות של סוכה, איסור בישול עוף בחלב
5. הלכות תורה שבעל פה שה' לא אמר וחכמי הדורות הוסיפו גזירהלא - מדרבנןכןלאמוקצה
6. הלכות תורה שבעל פה שה' לא אמר וחכמי הדורות תקנו תקנהלאכןלאנרות חנוכה
7. מנהגי ישראללאחילוקיםלאחבטת ערבות

 
 

דף הבית טלפון